Filmsevlskab Vedtægter

Vedtægter Filmselvskab / CVR-nr 35929045
§ 1. Foreningens navn og formål
stk. 1. Foreningens navn er Filmselvskab
stk.  1.2.  Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL
at ud- og afvikle mediekompetencer, kreativitet og såvel kulturel som digital forståelse.
at √łge forst√•elsen for b√łrns arbejde med kunstneriske udtryksformer og medier.
at udvikle og afvikle events, der igennem hands on film. læring, debatter og kurser kobler mad og film.
at sætte fokus på mad og film som kulturbærende medier.
at st√łtte, inspirere og igangs√¶tte arbejdet med b√łrn og medier p√• tv√¶rs af institutioner, organisationer og fagomr√•der.
at st√łtte, inspirere kreative arrangementer p√• tv√¶rs af generationerne og s√•vel for b√łrn, unge, voksne og √¶ldre.
at indsamle og formidle erfaringer fra arbejdet med b√łrn og medier
at rådgive og koordinere initiativer, bl.a. i forbindelse med folkeskolen, ungdomsuddannelserne og fritidsvæsnet.
at medvirke til synligg√łrelse og forst√•else af medierne igennem kreativitet
at ud-og afvikle arrangementer som er offentligt tilgængelig.

§ 3 Foreningens medlemmer
Som medlemmer optages enkeltpersoner over 18 år og som betaler kontigent. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelse og udvalg. Alle medlemmer kan stemme til generalforsamlingen og har hver en stemme.
Der tilknyttes frivillige til foreningens arbejde, som opfordres til, men som ikke er forpligtet til at tegne medlemsskab.

§ 4.Generalforsamlingen
Foreningens h√łjeste myndighed er generalforsamlingen.
¬ß 4.1 Den ordin√¶re generalforsamling afholdes hvert √•r i for√•ret inden skolernes sommerferie. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der √łnskes behandlet p√• generalforsamlingen skal v√¶re bestyrelsen i h√¶nde senest 4 uger forinden.
§ 4.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
¬ß 4.3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde f√łlgende punkter:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt.
§ 4.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel,
‚Äď n√•r mindst 30 medlemmer af foreningen frems√¶tter √łnske herom.
‚Äď n√•r et flertal i bestyrelsen beslutter det. Indkaldelsen sker elektronisk med angivelse af dagsorden.

§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af  tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. De tre medlemmer er inklusiv formanden. Valg af formand sker ved direkte valg.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver iflg. vedtægterne, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.
¬ß 6. De √łvrige poster i bestyrelsen bes√¶ttes ved konstituering.
§ 7. Hvert år er 2 medlemmer og 1 suppleanter på valg.
Genvalg kan finde sted. Alle valg er g√¶ldende fra m√łdets slutning.

¬ß 8 √ėkonomi
§ 8.1 Medlemmerne betaler kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
§ 9. Kontingentet skal være betalt senest 2 måneder efter opkrævningens udsendelse. Ved kontingentrestance ud over dette tidsrum bortfalder medlemmets stemmeret.
§ 10. Kassereren skal indgive foreningens regnskab, så det kan fremlægges til generalforsamlingen.

§ 11. Tegningsregler
§ 11.1 Filmselvskab tegnes af formanden i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til den person, der varetager den daglige ledelse og administration og som herefter kan disponere over foreningens konti.
I forbindelse med v√¶sentlige udgifter, der har betydning for foreningens √łkonomi, skal disse godkendes af bestyrelsen.
√Ündringer af vedt√¶gter/ opl√łsning af foreningen

¬ß 12. Beslutning om √¶ndring af vedt√¶gterne eller opl√łsning af foreningen kan kun ske p√• en generalforsamling og kun hvis 2/3¬† stemmer for.

¬ß 13. Dog skal en eventuel beslutning om opl√łsning herefter pr√łves ved en urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvor det kr√¶ves, at 4/5 af de afgivne stemmer g√•r ind for opl√łsningen.

¬ß 14. Fremgangsm√•den ved foreningens opl√łsning samt bestemmelsen om anvendelse af foreningens aktiver, afg√łres af den generalforsamling, der har taget beslutning om opl√łsningen.

Ikrafttræden

§ 15. Disse vedtægter træder i kraft d 31. juli 2014
Seneste revideret i foråret 2020.